O
 P
 Ć
 I
 N
 A

S V E T A  N E D E LJ A

11. prosinca 2018. Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
O Općini
Statut Općine
ISO Certifikat
Misija, Vizija, Cilj
Socijalna skrb
Općinska uprava
Mjesni odbori
Prostorno planiranje
Gospodarstvo
Udruge
Gospodarenje otpadom
Proračun za 2015.
Izmjene i dopune Proračuna za 2015.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015.g.
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2018. godinu
PRISTUP INFORMACIJAMA
Statut općine Sveta Nedelja

 

 

            Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,125/08 i 36/09) i članka 29. Statuta Općine Sveta Nedelja (Službene novine Općine Sveta Nedelja br. 5/01., 2/07., 1/09. i 2/09. - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj 20. srpnja 2009. godine, donosi

 

 

STATUT OPĆINE
SVETA NEDELJA

 

 

I.  OPĆE ODREDBE

 

Članak  1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Sveta Nedelja, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Sveta Nedelja, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Sveta Nedelja.

 

Članak 2.

Općina Sveta Nedelja je jedinica lokalne samouprave.

Naziv, područje i sjedište Općine Sveta Nedelja određeni su  zakonom.

Područje Općine Sveta Nedelja sastoji se od naselja: Cere, Eržišće, Frančići, Jurazini, Kraj Drage, Mali Golji, Mali Turini, Marići, Markoci, Nedešćina, Paradiž, Ružići, Santalezi, Snašići, Sveti Martin, Štrmac, Šumber, Veli Golji, Veli Turini, Vrećari i Županići.

Granice Općine Sveta Nedelja mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom  zakonom.

 

Članak 3.

Općina Sveta Nedelja je pravna osoba.

Sjedište Općine Sveta Nedelja je u Nedešćini, NEDEŠĆINA 103.

 

 

II. OBILJEŽJA Općine Sveta Nedelja

 

Članak 4.

Općina Sveta Nedelja ima grb, zastavu, svečanu zastavu. 

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Sveta Nedelja i izražava pripadnost Općini Sveta Nedelja.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine Sveta Nedelja utvrđuje se posebnom odlukom  Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

 

Članak 5.

            Izgled i oblik Grba Općine Sveta Nedelja uredit će se posebnom odlukom vijeća.

 

Članak 6.

            Izgled i veličina zastave i svečane zastave Općine Sveta Nedelja uredit će se posebnom odlukom vijeća.

           

Članak 7.

Dan Općine Sveta Nedelja je 16. listopad (16. oktobra), koji se svečano  slavi kao općinski blagdan.

 

 

III. JAVNA PRIZNANJA

 

Članak 8.

            Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja  za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Sveta Nedelja, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

           

Članak 9.

            Javna priznanja Općine Sveta Nedelja su:

1. Počasni građanin Općine Sveta Nedelja

2. Priznanje Općine Sveta Nedelja za životno djelo

3. Priznanje Općine Sveta Nedelja

4. Zahvalnica Općine Sveta Nedelja

 

Članak 10.

            Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

 

            IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE

                  (REGIONALNE)  SAMOUPRAVE

 

Članak 11.

            Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Sveta Nedelja uspostavlja i održava suradnju  s drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

 

Članak 12.

            Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

            Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća

 

Članak 13.

Sporazum  o suradnji Općine Sveta Nedelja i općine ili grada druge države objavljuje se u službenom glasilu Općine Sveta Nedelja.

 

 

 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

 

Članak 14.

Općina Sveta Nedelja je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te  podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Sveta Nedelja.

 

Članak 15.

Općina Sveta Nedelja u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i  osnovno obrazovanje,

- odgoj i obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području ,

- održavanje javnih cesta,

- izdavanje akata vezanih uz gradnju, te provedbu 

  dokumenata prostornog uređenja, te

-ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

            Općina Sveta Nedelja obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

            Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

             

Članak 16.

            Općina Sveta Nedelja može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog Jedinstvenog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

            Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju  međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

 

Članak 17.

            Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na  Istarsku županiju, u skladu sa njezinim  Statutom.

 

 

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 

Članak 18.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 19 .

            Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

            Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma  iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Općinskog vijeća, načelnik, polovina mjesnih odbora na području Općine i 20% birača upisanih u  popis birača Općine.

 

Članak 20.

            Referendum se može raspisati  radi razrješenja načelnika i njegovog zamjenika u slučajevima i na način  propisan zakonom.

            Referendum se može raspisati radi razrješenja načelnika i njegovog zamjenika u slučaju :

  • kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,
  • kada svojim radom prouzroče Općini Sveta Nedelja znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Općine Sveta Nedelja u tekućoj godini (napomena: za jedinice lokalne samouprave u kojima 1% od proračuna iznosi preko 500.000 kuna tada je znatna materijalna šteta, šteta u iznosu od 500.000 kuna i više).

            Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

            Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja načelnika i njegovog zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Općine Sveta Nedelja.                                   Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

            Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata načelnika i njegovog zamjenika.

            Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

 

Članak 21.

            Općinsko vijeće je dužno  razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

            Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog  za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 20. stavku 3. Statuta, Općinsko vijeće je dužno  dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

 

Članak 22.

            Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

 

Članak 23.

            Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Sveta Nedelja, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

 

 

Članak 24.

            Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 19. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.

 

 

 

Članak 25.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

Članak 26.

            Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

            Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i načelnik.

            Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga.

            Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

 

Članak 27.

            Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

            Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 20 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

            Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 28.

            Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

            Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 20% birača upisanih u popis birača Općine.

            Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

 

Članak 29.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Sveta Nedelja kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine Sveta Nedelja odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, net meetingom.

 

 

VII. TIJELA  OPĆINE SVETA NEDELJA

 

Članak 30.

Tijela Općine Sveta Nedelja su Općinsko vijeće i  načelnik.

 

 

  • OPĆINSKO VIJEĆE

 

Članak 31.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

            Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su načelnika.

            Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

 

Članak 32.

            Općinsko vijeće donosi:

- Statut Općine,

- Poslovnik o radu,

- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

- proračun i odluku o izvršenju proračuna,

- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

- odluku o privremenom financiranju

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Sveta Nedelja čija ukupna vrijednost  prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nepokretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna),

- odluku o promjeni granice Općine Sveta Nedelja

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

- donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje

 gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Općinu,

- daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju

 nije drugačije propisano,

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave,  u skladu sa općim aktom i  zakonom,

- raspisuje lokalni referendum,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća, 

- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

- odlučuje o pokroviteljstvu,

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna

  priznanja,

- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama

  Općinskog vijeća,

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim

  aktima.

            U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općina Sveta Nedelja. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

 

Članak 33.

            Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.

            Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna  i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik  imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

 

Članak 34.

            Predsjednik Općinskog vijeća:

  • zastupa Općinsko vijeće,
  •             2. saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća.

            3. predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

            4. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

            5. brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

            6. održava red na sjednici Općinskog vijeća,

            7. usklađuje rad radnih tijela,

            8. potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

            9. brine o suradnji Općinskog vijeća i načelnika,

            10. brine se o zaštiti prava vijećnika,

            11. obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Članak 35.

            Općinsko vijeće čini 15 vijećnika.

 

Članak 36.

            Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

            Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

            Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

            Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

 

Članak 37.

            Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

 

            - ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

            - ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

            - ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

            - ako odjavi prebivalište s područja Općine Sveta Nedelja, danom odjave prebivališta,

            - ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

            - smrću.

 

Članak 38.

            Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

            Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

            Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

 

Članak 39.

            Vijećnik ima prava i dužnosti:

            - sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća

            - raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća

            - predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata

            - postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

            - postavljati pitanja načelniku i zamjeniku načelnika,

            - sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

            - prihvatiti se članstva u  najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće

            - tražiti  i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te   u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

            Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.

            Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

            Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 40.

            Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug,  sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

            Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

 

            1.1.  RADNA TIJELA

Članak 41.

            Radna tijela Općinskog vijeća su:

            - Komisija za izbor i imenovanja,

            - Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

            - Mandatna komisija.

 

Članak 42.

            Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

            - izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

            - izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

            - imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća.

           

 

Članak 43.

            Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

            - predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,

            - predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

            - razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,

            - obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

 

Članak 44.

            Mandatna komisija:

            - na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

            - obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

            - obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

            - obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

            - obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

 

Članak 45.

            Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

            Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

 

            2. NAČELNIK

 

Članak 46.

            Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

            Mandat načelnika traje  četiri godine

            U obavljaju izvršne vlasti načelnik:

- priprema prijedloge općih akata,

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća

- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,

- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Sveta Nedelja čija pojedinačna

   vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi

   godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do

  1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa

  zakonskim propisima,

- upravlja prihodima i rashodima Općine,

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili

  neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,

-imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine,

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i

  argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

- može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostorno uređenje velikog grada,

-  razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

- obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,

- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

- utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticajne stanogradnje,

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Općinskog vijeće o poslovnim prostorima,

-  organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara

- usmjerava djelovanje upravnog odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog

  djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,

- nadzire rad upravnog odjela u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne

   uprave,

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

            Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

 

Članak 47.

            Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Općine.

 

Članak 48.

       Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

       Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

       Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

       Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

 

Članak 49.

            Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

            - ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti  predstojnika ureda državne uprave u Istarskoj županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,

            - ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

 

Članak 50. 

            Načelnik ima zamjenika/dva zamjenika, koji zamjenjuje načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti.

             

Članak 51.

            Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

            Zamjenik načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa načelnika.

 

Članak 52.

            Načelnik i zamjenik načelnika dužnost obavljaju profesionalno.

 

Članak 53.

            Načelniku i zamjeniku načelnika  mandat prestaje po sili zakona:

- danom podnošenja ostavke,

- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjena kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

- danom odjave prebivališta s područja jedinice,

-danom prestanka hrvatskog državljanstva,

-  smrću.

            Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.

            Ako  mandat načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik načelnika.

 

Članak 54.

            Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 20. ovog Statuta.

            Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.

 

 

            VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 55.

            Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Sveta Nedelja, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine.

            Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

            Jedinstveni upravni odjel se ustrojava kao upravni odjel

            Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik koje na temelju javnog natječaja imenuje načelnik.

Članak 56.

            Jedinstveni upravni odjel  u oblastima za koje je ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

 

Članak 57.

            Jedinstveni upravni odjel  samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su načelniku.

 

Članak 58.

            Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u Proračunu Općine Sveta Nedelja, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

 

 

            IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 59.

            Općina Sveta Nedelja u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 60.

            Općina Sveta Nedelja osigurava obavljanje  djelatnosti iz članka 59. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

            U trgovačkim društvima u kojima Općina Sveta Nedelja ima udjele ili dionice načelnik je član skupštine društva (napomena: načelnik zastupa Općinu kao pravnu osobu koja ima udjele ili dionice).

            Obavljanje određenih djelatnosti Općina Sveta Nedelja može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

 

 

X. MJESNA SAMOUPRAVA

 

Članak 61.

            Na području Općine Sveta Nedelja osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

            Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

            Mjesni odbor je pravna osoba.

 

Članak 62.

Mjesni odbori na području Općine Sveta Nedelja su:

Nedešćina, Šumber, Sveti Martin, Snašići i Štrmac.

            Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća  i prikazuju se   na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio te odluke.

 

Članak 63.

            Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 20 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te načelnik.

            U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku načelniku.

 

Članak 64.

Načelnik  u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

            Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana  dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

            Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

 

Članak 65.

            U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

 

Članak 66.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

 

Članak 67.

            Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

            Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

            Postupak izbora vijeća mjesnog uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća  uz shodnu  primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

 

Članak 68.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje načelnik u roku od 60 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana  od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

 

Članak 69.

            Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 do 7 članova.

            Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih  18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

 

Članak 70.

            Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava javnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

            Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

 

Članak 71.

            Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i načelnika.

 

Članak 72.

            Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području

 

Članak 73.

            Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

 

Članak 74.

            Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

 

Članak 75.

           Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja

prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

            Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

            Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

 

Članak 76.

            Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora  obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

Članak 77.

            Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i  načelnik.

            O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.

 

Članak 78.

            Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja načelnik.

            Načelnik  može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statut, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

           

 

            XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE SVETA NEDELJA

 

Članak 79.

            Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Sveta Nedelja, čine imovinu Općine Sveta Nedelja.

 

Članak 80.

            Imovinom Općine upravljaju načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

            Načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

 

Članak 81.

            Općina Sveta Nedelja ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

            Prihodi Općine Sveta Nedelja su:

            - općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Općinskog vijeća,

            - prihodi od stvari u vlasništvu  Općine i imovinskih prava,

            - prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,

            -  prihodi od koncesija,

            - novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Sveta Nedelja u skladu sa zakonom,

            - udio u zajedničkim porezima sa Istarskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

            - sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

            - drugi prihodi određeni zakonom.

 

Članak 82.

            Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Sveta Nedelja iskazuju se u proračunu Općine Sveta Nedelja.

            Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

            Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

 

Članak 83.

            Proračun Općine Sveta Nedelja i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

            Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

 

Članak 84.

            Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

            Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

 

Članak 85.

            Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

            Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

 

Članak 86.

            Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

            Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

 

 

            XII. AKTI OPĆINE                                            

 

Članak 87.

            Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom

donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

            Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

 

Članak 88.

            Načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

 

Članak 89.

            Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

 

Članak 90.

            Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 94. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela.

 

Članak 91.

            Jedinstveni upravni odjel Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

            Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Istarske županije.

            Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

            U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

 

 

Članak 92.

            Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

            Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i  pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Sveta Nedelja osnivač.

            Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

Članak 93.

            Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Istarskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

 

Članak 94.

            Detaljnije odredbe o aktima Općine Sveta Nedelja i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Članak 95.

            Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  u Službenom glasilu Općine Sveta Nedelja.

            Opći akti stupaju na snagu osmog  dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

            Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

 

 

XIII. JAVNOST RADA

 

Članak 96.

            Rad Općinskog vijeća, načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

 

Članak 97.

            Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

            - javnim održavanjem sjednica,

            - izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

            - objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine Sveta Nedelja i na web stranicama Općine Sveta Nedelja.

            Javnost rada načelnika osigurava se:

            - održavanjem redovnih  mjesečnih konferencija za medije,

            - izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

            - objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine Sveta Nedelja i na web stranicama Općine Sveta Nedelja.

            Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

 

 

            XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 98.

            Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

            Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

            Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

            Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

 

Članak 99.

            Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Statuta Općine Sveta Nedelja (Službene novine Općine Sveta Nedelja br. 5/01. i 2/07.) i zakona, uskladit će se  s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

             

 

Članak 100.

            Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Sveta Nedelja.

            Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», br. 5/01., 2/07., 1/09. i 2/09. - pročišćeni tekst).

 

KLASA: 021-05/09-01/3

URBROJ: 2144/03-01-09-3

Nedešćina, 20. srpnja 2009.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA

 

 

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća

Enco Mohorović, v.r.

 

 

 


Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst) («Narodne novine», broj 19/13.), članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine donosi

Izmjene i dopune

Statuta Općine Sveta Nedelja

(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09.)

Članak 1.

U članku 20. stavak 5. mijenja se i glasi:

«Referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisivati prije proteka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika».

Članak 2.

U članku 33. stavak 1. mijenja se i glasi:

«Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.»

Članak 3.

U članku 33. dodaje se stavak 2. koji glasi:

«U slučajevima kada predsjednik Vijeća ne može obnašati dužnost zamjenjuje ga prvi potpredsjednik.»

- stavak 2. članka 33. postaje stavak 3.

Članak 4.

Članak 35. mijenja se i glasi:

«Općinsko vijeće čini 13 vijećnika.».

Članak 5.

U članku 46. u stavku 3. alineja 5. brojka «1.000.000 kuna,» zamjenjuje se brojkom «70.000,00 kuna,».

Članak 6.

U članku 50. riječi «/dva zamjenika,», brišu se.

Članak 7.

U članku 68. u stavku 1. riječ «načelnik» zamjenjuje se riječi «Općinsko vijeće».

Članak 8.

Ove Izmjene i dopune Statuta Općine Sveta Nedelja stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja».

KLASA: 021-05/13-01/01

URBROJ: 2144/03-03-13-5

Nedešćina, 18. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Enco Mohorović, v.r.


Na temelju članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 144/12.), članka 104. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine», broj 144/12.), shodno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina («Narodne novine», broj 155/02., 47/10. - Odluka USRH, 80/10 i 93/11.) te članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09. i 1/13.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 5. travnja 2013. godine donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama

Statuta Općine Sveta Nedelja

Članak 1.

U članku 35. dodaje se stavak 2. koji glasi:

«Iznimno Općinsko vijeće može imati i više od 13 vijećnika i to u slučaju kada predstavnik nacionalne manjine nije izabran sa nijedne od lista koje su nastupile na izborima, a prema važećim zakonima Republike Hrvatske kad neka od manjina ostvaruje pravo zastupljenosti u Općinskom vijeću.»

Članak 2.

Iza članka 78. dodaje se dopuna:

«X.A NACIONALNE MANJINE»

te članci 78a, 78b, 78c i 78d koji glase:

«Članak 78a.

S ciljem unapređenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike u vijeće nacionalnih manjina.

Općina Sveta Nedelja brine o njihovom radu na način da, u skladu s mogućnostima proračuna, osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina uključujući i sredstva za obavljanje administrativnih poslova, a može osigurati i sredstva za provođenje programa.

Financijski plan i završni račun vijeća nacionalnih manjina objavljuje se u «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja.

Članak 78b.

U postupku donošenja propisa i drugih akata radna tijela Općinskog vijeća redovito se savjetuju o pitanjima položaja nacionalnih manjina.

Općina Sveta Nedelja potiče djelotvorno sudjelovanje vijeća nacionalnih manjina u predlaganju mjera za unapređenje položaja manjina, donošenje općih akata o položaju manjina i dr.

Članak 78c.

Načelnik Općine Sveta Nedelja i upravna općinska tijela dužna su u pripremi prijedloga općeg akta od vijeća nacionalnih manjina osnovanih u Općini Sveta Nedelja zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 78d.

Ako vijeće nacionalnih manjina smatra da je opći akt ili neka njegova odredba, koju je donijelo Općinsko vijeće, protivna Ustavu ili Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, dužna je o tome odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana objave akta, izvijestiti ministarstvo nadležno za opću upravu i Načelnika Općine Sveta Nedelja.»

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Statuta Općine Sveta Nedelja stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja».

KLASA: 021-05/13-01/02

URBROJ: 2144/03-03-13-2

Nedešćina, 5. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Enco Mohorović, v.r.


Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 19/13. - pročišćeni tekst), članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09., 1/13. i 2/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveta Nedelja

(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09., 1/13. i 2/13.)

Članak 1.

U članku 33. u stavku 2. iza riječi «prvi potpredsjednik» dodaju se riječi «ili drugi potpredsjednik».

Članak 2.

U članku 33. stavak 3. riječ «potpredsjednik» zamjenjuje se riječi «potpredsjednici».

Članak 3.

U članku 46. stavak 3. alineja 5. brojka «70.000,00» zamjenjuje se brojkom «40.000,00».

Članak 4.

Članak 52. mijenja se i glasi:

«Načelnik i zamjenik načelnika, dužnost obavljaju prema članku 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 19/13. - pročišćeni tekst)».

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja».

KLASA:021-05/13-01/05

URBROJ: 2144/03-03-13-3
Nedešćina, 29. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća:

Mladen Vlačić, v.r.

 
 Novosti
 Pitanja, prijedlozi i primjedbe
 Galerija slika
 E-razglednice
» Anketa
Nema aktivne ankete
Izbori
Izbori
PUR
ISO
Anketa
Savjetovanje
Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
Copyright 2006 Općina Sveta Nedelja

Powered by Sigma-Elektronik d.o.o.