O
 P
 Ć
 I
 N
 A

S V E T A  N E D E LJ A

23. srpnja 2018. Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
O Općini
Statut Općine
ISO Certifikat
Misija, Vizija, Cilj
Socijalna skrb
Općinska uprava
Mjesni odbori
Prostorno planiranje
Gospodarstvo
Udruge
Gospodarenje otpadom
Proračun za 2015.
Izmjene i dopune Proračuna za 2015.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015.g.
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2018. godinu
PRISTUP INFORMACIJAMA
prezentacija prijedloga Projekta ukupnog razvoja Općine Sveta Nedelja

           U cilju razvoja i izgradnje poduzetničko - gospodarske i društvene infrastrukture, te radi ravnomjernog razvoja Općine Sveta Nedelja u Republici Hrvatskoj i Istarskoj županiji, i radi definiranja partnerstva u regionalnom razvoju sa EU, kao i u cilju definiranja programa ukupnog daljnjeg razvoja Općine Sveta Nedelja pristupilo se istraživanju i izradi razvojnog projekta «Projekta ukupnog razvoja (PUR-a) Općine Sveta Nedelja.

           PUR ima za glavni cilj identifikaciju i određivanje prioriteta projekata regionalnog razvoja za pojedinu JLS.

           Sadržaj PUR-a nije nepromjenjiv, već se on može nadopunjavati i mijenjati tijekom izrade i godina provedbe, ovisno o praktičnoj implementaciji projekata razvoja.

           Kako bi se izrada PUR-a Općine Sveta Nedelja mogla zaključiti u skladu sa Vašim idejama i Vašim razvojnim projektima pozivate se na prezentaciju prijedloga Projekta ukupnog razvoja PUR-a Općine Sveta Nedelja koja će se održati dana 20. travnja 2009. godine u 10,00 sati u Općini Sveta Nedelja, Nedešćina 103.

Datum: 9.4.2009.
Poklon-bon za uskršnje blagdane

           Obavještavaju se svi umirovljenici i domaćice s područja Općine Sveta Nedelja da će se poklon-bonovi za uskršnje blagdane dijeliti u općinskoj upravi u Nedešćini od 6. travnja do 10. travnja 2009. godine, u vremenu od 8,00 do 12,00 sati.

           Umirovljenici su dužni donijeti zadnji odrezak od mirovine i osobnu iskaznicu, a domaćice osobnu iskaznicu.

Datum: 31.3.2009.
bon

Općina Sveta Nedelja daje sljedeću

OBAVIJEST

      Korisnicima prava po Socijalnom programu, umirovljenicima i svim domaćicama Općine Sveta Nedelja, dodjeljuje se bon u vrijednosti od 150,00 kn povodom Božićnih blagdana.

      Umirovljenici trebaju predočiti zadnji odrezak od mirovine i osobnu iskaznicu, a domaćice osobnu iskaznicu.

      Bon se može podignuti u Općini Sveta Nedelja, Nedešćina 103 od ponedjeljka, 15. prosinca do petka, 19. prosinca 2008. godine, od 8,00 do 12,00 sati.

Datum: 11.12.2008.
ODLUKA
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETA NEDELJA
Općinsko poglavarstvo
KLASA: 022-05/08-01/10
URBROJ: 2144/03-01-08-3
Nedešćina, 25. kolovoz 2008.

Na temelju članka 5. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Sveta Nedelja - pročišćeni tekst ("Službene novine Općine Sveta Nedelja", broj 5/02.) i članka 2. Odluke o broju i visini stipendija u školskoj/studentskoj 2008/2009. godini, KLASA: 022-05/08-01/10, URBROJ: 2144/03-01-08-2 od 25. kolovoza 2008. godine, Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 25. kolovoza 2008. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem na području Općine Sveta Nedelja za 2008/2009. godinu

I

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem na području Općine Sveta Nedelja u školskoj/studentskoj 2008/2009. godini.

II

Općina Sveta Nedelja u školskoj/studentskoj 2008/2009. godini dodjeljivat će nove stipendije, i to:
- 5 stipendija učenicima srednjih škola
- 15 stipendija studentima, i to:
- 10 stipendija studentima I godine studija
- 5 stipendija studentima II - V godine studija.

III

Za dodjelu stipendija imaju se pravo natjecati učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem na području Općine Sveta Nedelja, a koji se školuju odnosno studiraju izvan područja bivše Općine Labin.
Bodovanje podnositelja molbe i utvrđivanje liste stipendista izvršit će se na temelju slijedećih kriterija:
A) Uspjeh u prethodnoj godini školovanja odnosno studiranja
Bodovi se izračunavaju svođenjem prosjeka ocjena na jednu decimalu i nakon toga množenjem sa 10.
Npr. prosjek ocjena 4,14 - bodovi se izračunavaju:
svođenjem 4,1 x 10 = 41 bod
prosjek ocjena 4,15 - bodovi se izračunavaju:
svođenjem 4,2 x 10 = 42 boda.
B) Posebne okolnosti
- teži materijalno-socijalni položaj obitelji podnositelja
molbe za stipendiju (Rješenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi temeljem Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja ili Izjava ovjerena kod Javnog bilježnika o prosječnim primanjima po članu obitelji u posljednja tri mjeseca s time da prihod obitelji ne prelazi utvrđeni prihod iz članka 11. Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja)..........30 bodova
- bez oba roditelja..........40 bodova
- samohrani roditelj..........20 bodova
- za svakog člana obitelji koji se redovito obrazuje u srednjim školama ili na fakultetu, osim podnosioca molbe, izvan mjesta stanovanja (boravak, prebivalište)..........5 bodova
C) Godina studija
- za upisanu drugu godinu 20 bodova
- za upisanu treću godinu 30 bodova
- za upisanu četvrtu godinu 40 bodova
- za upisanu petu godinu 50 bodova.
D) Za postignut uspjeh na natjecanjima u znanju iz oblasti vezano za daljnje obrazovanje i osvojeno mjesto boduje se kako slijedi:
za osvojeno 1 - 3 mjesto na:
- županijskom natjecanju..........5 bodova
- državnom natjecanju..........10 bodova
- međunarodnom natjecanju 15 bodova.
Pravo na bodove iz ove točke stječe se samo po jednoj osnovi.

IV

Molbe za dodjelu stipendija podnose se na propisanom obrascu Odboru za stipendije.
Molbi se obavezno prilažu:
1. preslik domovnice
2. uvjerenje o prebivalištu
3. potvrda o redovnom upisu u školsku/studentsku godinu
4. potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne školske/studentske godine ili ovjereni preslik svjedodžbe iz prethodne školske godine odnosno prijepis ocjena položenih ispita s prethodne godine studija
5. dokaz o učestvovanju i osvojenom mjestu na županijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju u svojstvu državnog predstavnika iz oblasti vezano za daljnje obrazovanje
6. preslik Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi temeljem Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja ili Izjava ovjerena kod Javnog bilježnika o prosječnim primanjima po članu obitelji u posljednja tri mjeseca, kao dokaz o težem materijalno-socijalnom položaju
7. dokaz o samohranom roditelju, da je bez oba roditelja i potvrda o eventualnom redovitom školovanju člana obitelji u srednjoj školi ili na fakultetu izvan mjesta stanovanja
8. kratki životopis.

V

Rezultati natječaja i prijedlog liste stipendista objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja.
Na prijedlog liste stipendista može se uložiti prigovor Općinskom poglavarstvu Općine Sveta Nedelja, u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja istog na Oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja.
Prigovor rješava Općinsko poglavarstvo koje utvrđuje konačnu listu stipendista i donosi Odluku o dodjeli stipendija.

VI

Lista stipendista vrijedi za cijelu školsku/studentsku 2008/2009. godinu.
U slučaju da neki učenik/student u školskoj/studentskoj 2008/2009. godini dobije županijsku, državnu ili neku drugu stipendiju, dodijeljenu mu stipendiju dobit će slijedeći učenik/student po redu sa liste na kojoj je bio učenik/student koji je primio županijsku, državnu ili neku drugu stipendiju.

VII

Sa stipendistima se zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

VIII

NATJEČAJ JE OTVOREN OD 15. RUJNA DO 20. LISTOPADA 2008. GODINE.

IX

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na Oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja.
PREDSJEDNIK Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.

Obrazac molbe možete preuzeti ovdje
Datum: 9.9.2008.
Obavijest naselja u 2008
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETA NEDELJA

OBAVIJEST

Obavještavamo sve fizičke i pravne osobe, koje su obvezne uplaćivati porez i prirez na dohodak, sukladno članku 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, da u područje Općine Sveta Nedelja, sukladno članku 21. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 86/06. i 125/06. - ispravak) spadaju naselja:

CERE, ERŽIŠĆE, FRANČIĆI, JURAZINI, KRAJ DRAGE, MALI GOLJI, MALI TURINI, MARIĆI, MARKOCI, NEDEŠĆINA, PARADIŽ, RUŽIĆI, SANTALEZI, SNAŠIĆI, SVETI MARTIN, ŠTRMAC, ŠUMBER, VELI GOLJI, VELI TURINI, VREĆARI, ŽUPANIĆI.

Datum: 18.8.2008.
 
 Novosti
 Pitanja, prijedlozi i primjedbe
 Galerija slika
 E-razglednice
» Anketa
Nema aktivne ankete
Izbori
Izbori
PUR
ISO
Anketa
Savjetovanje
Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
Copyright 2006 Općina Sveta Nedelja

Powered by Sigma-Elektronik d.o.o.