Općina Sveta Nedelja
26.4.2019.

Obavjest za JAVNU RASPRAVU o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja

Svi tekstualni dokumenti i mape možete pogledati u meniju pod PROSTORNO PLANIRANJE.


Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
1. TEKST Prijedlog za JR IiD PPUO SvNedelja 1. TEKST Prijedlog za JR IiD PPUO SvNedelja
2. Obrazlozenje za JR 2. Obrazlozenje za JR
3. Sazetak za javnost za JR 3. Sazetak za javnost za JR
4. Pregledna karta -Model 4. Pregledna karta -Model
4.1 K_O_Cere_dio_Sveta_Nedelja-Model 4.1 K_O_Cere_dio_Sveta_Nedelja-Model
4.2 K_O_KUNJ_DKP-Model 4.2 K_O_KUNJ_DKP-Model
4.3 K_O_Martinski-Model 4.3 K_O_Martinski-Model
4.4 K_O_Nedescina-Model 4.4 K_O_Nedescina-Model
4.5 K_O_Novi_Labin_dio_Sveta_Nedelja-Model 4.5 K_O_Novi_Labin_dio_Sveta_Nedelja-Model
4.6 K_O_Plomin_dio_Sveta_Nedelja-Model 4.6 K_O_Plomin_dio_Sveta_Nedelja-Model
4.7 K_O_Santalezi-Model 4.7 K_O_Santalezi-Model
4.8.a K_O_Sumber-Model 4.8.a K_O_Sumber-Model
4.8.b K_O_Sumber-Model 4.8.b K_O_Sumber-Model
PPUOSvNedelja_ID6_1A_namjena-Model PPUOSvNedelja_ID6_1A_namjena-Model
PPUOSvNedelja_ID6_1B-promet-posta-Model PPUOSvNedelja_ID6_1B-promet-posta-Model
PPUOSvNedelja_ID6_2A-plin-struja-Model PPUOSvNedelja_ID6_2A-plin-struja-Model
PPUOSvNedelja_ID6_2B-voda-odvodnja-Model PPUOSvNedelja_ID6_2B-voda-odvodnja-Model
PPUOSvNedelja_ID6_3A-zastita-Model PPUOSvNedelja_ID6_3A-zastita-Model
PPUOSvNedelja_ID6_3B.1-ogranicenja-VODE PPUOSvNedelja_ID6_3B.1-ogranicenja-VODE
PPUOSvNedelja_ID6_3B.2-ogranicenja-TLO PPUOSvNedelja_ID6_3B.2-ogranicenja-TLO
PPUOSvNedelja_ID6_3C-mjere-Model PPUOSvNedelja_ID6_3C-mjere-Model

18.4.2019.

Objava Javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja

Općina Sveta Nedelja objavljuje slijedeću

 O B A V I J E S T

 Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja, kao nositelj izrade, objavio je na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17. i 114/18), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja („Službene novine  Općine  Sveta  Nedelja“,  broj  8/18)   i  Zaključka   Općinskog   načelnika  Općine   Sveta   Nedelja   KLASA:  022-05/19-01/004,   URBROJ:   2144/03-02-19-8 od 17. travnja 2019. godine


 J A V N U  R A S P R A V U

    o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja

1.    Javna  rasprava  o  Prijedlogu  Izmjena  i  dopuna  Prostornog  plana uređenja Općine Sveta Nedelja (u daljnjem tekstu: Prijedlog Izmjena i dopuna Plana) u trajanju od 15 dana održat će se u razdoblju od 26. travnja 2019.                   godine do 10. svibnja 2019. godine.

2.    Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Izmjena i dopuna Plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Sveta Nedelja, Nedešćina, Nedešćina 103, radnim danom u vremenu od 8:00 do 11:00 sati, a bit će objavljen i na mrežnim stranicama Općine Sveta Nedelja na adresi www.sv-nedelja.hr.

3.    Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Izmjena i dopuna Plana održat će se za sve zainteresirane u ponedjeljak, 29. travnja 2019. godine, s početkom u 17:00 sati, u prostorijama vijećnice Općine Sveta Nedelja,          Nedešćina, Nedešćina 103.

4.    Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana.

5.    Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana svi zainteresirani mogu davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 10. svibnja 2019. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101.                 Zakona o prostornom uređenju i to:

 -       postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje

 -       davati prijedloge i primjedbe na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja

 -       uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe neposredno u pisarnicu Općine Sveta Nedelja, na adresi Nedešćina, Nedešćina 103 ili poštom na adresu: Općina Sveta Nedelja, Jedinstveni upravni odjel, Nedešćina 103,                52231 Nedešćina.

 Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Objava Javne rasprave

Prostorno planiranje

Prostorni plan uređenja Općine Sveta Nedelja

(„Službene novine Općine Sveta Nedelja“, br. 03/05, 05/06, 02/08, 04/08-pročišćeni tekst, 10/12, 14/15, 16/15-pročišćeni tekst, 19/15, 03/16-ispravak i 04/16-pročišćeni tekst)

Tip Naziv Godina Link
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje Prostornog plana Općine Sv.Nedelja 2016 Preuzmi
1A Korištenje i namjena površina 2015 Preuzmi
1B Promet, pošta, TK 2015 Preuzmi
2A Energetski sustav 2015 Preuzmi
3A Područja posebnih uvjeta korištenja 2015 Preuzmi
3B Područja posebnih ograničenja 2015 Preuzmi
3C Područja posebnih mjera uređenja i zaštite 2015 Preuzmi
4A Građevinska područja 2015 Preuzmi
4B Građevinska područja 2015 Preuzmi
4C Građevinska područja 2015 Preuzmi
4D Građevinska područja 2015 Preuzmi
4E Građevinska područja 2015 Preuzmi
4F Građevinska područja 2015 Preuzmi
4G Građevinska područja 2015 Preuzmi
4H Građevinska područja 2015 Preuzmi
KARTOGRAM br.1 2015 Preuzmi
Katastarske općine
 • Kunj
 • Martinski
 • Nedešćina
 • Santalezi
 • Šumber
 • Cere

Općina Sveta Nedelja

 • Nedešćina 103
  52231 Nedešćina
 • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
 • Fax: 052 865-600
 • Email: info@sv-nedelja.hr