Novosti

24.4.2021.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE U ŠUMBERU


U nedjelju 25. travnja 2021. godine stanovnicima Općine Sveta Nedelja na raspolaganju je mobilno reciklažno dvorište (MRD) za odlaganje selektivnog otpada na lokalitetu u naselju Šumber kod Doma.

Radno vrijeme je od 10,00 do 17,00 sati, a za građane je predaja otpada besplatna. Snalaženje olakšava radnik 1.MAJ-a koji dežura kraj MRD-a.

Dopušteno je odložiti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl. 


16.4.2021.

PRIKUPLJANJE KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICA IOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA TE NJIHOVIH ZAMJENIKA

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sveta Nedelja obavještava sve političke stranke i građane koji namjeravaju podnijeti kandidaturu na predstojećim lokalnim izborima za izbor članova predstavničkog tijela jedinica područne lokalne i (regionalne) samouprave te kandidaturu za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, koji se održavaju 16. svibnja 2021., da kandidaturu mogu podnijeti nakon prethodne najave i dogovora sa nekim od članova općinskog izbornog povjerenstva Općine Svete Nedelje, s obzirom da je potrebno organizirati rad tako da se u cijelosti poštuju sve trenutno važeće epidemiološke mjere, čiji se telefonski brojevi nalaze u obavijesti u privitku.

Kandidature će se zaprimati u razdoblju od petka, 16. travnja 2021. godine, pa do 29. travnja 2021. do 24:00.


16.4.2021.

Obavijesti biračima Ministarstva pravosuđa i uprave

Ministarstvo pravosuđa i uprave poziva birače da mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u nadležnim upravnim tijelima koje vode registar birača u županijama, odnosno Gradu Zagrebu prema mjestu prebivališta. Rok za podnošenje zahtjeva za dopunu ili ispravak istječe u srijedu 5. svibnja 2021. godine.

Birači mogu pregledati svoje podatke na stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/

 


15.4.2021.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE U ŠTRMCU KOD IGRALIŠTA

RECIKLAŽNO DVORIŠTE U ŠTRMCU KOD IGRALIŠTA

U nedjelju 18. travnja 2021. godine žiteljima Općine Sveta Nedelja na raspolaganju je mobilno reciklažno dvorište (MRD) za odlaganje selektivnog otpada na lokalitetu u Štrmcu kod igrališta. Radno vrijeme je od 10,00 do 17,00 sati, a za građane je predaja otpada besplatna. Snalaženje olakšava radnik 1.MAJ-a koji dežura kraj MRD-a. Dopušteno je odložiti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.


9.4.2021.

U NEDJELJU MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE U SVETOM MARTINU

U NEDJELJU MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE U SVETOM MARTINU

U nedjelju 11. travnja 2021. godine žiteljima Općine Sveta Nedelja na raspolaganju je mobilno reciklažno dvorište (MRD) za odlaganje selektivnog otpada na lokalitetu u Svetom Martinu kod doma.

Radno vrijeme je od 10,00 do 17,00 sati, a za građane je predaja otpada besplatna. Snalaženje olakšava radnik 1.MAJ-a koji dežura kraj MRD-a.

Dopušteno je odložiti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

Na području općine mobilno reciklažno dvorište biti će na raspolaganju po slijedećem rasporedu:

OPĆINA SVETA NEDJELJA

Datum

Dan

Naselje

Lokacija

11.04.2021.

nedjelja

SV. MARTIN

kod doma

18.04.2021.

nedjelja

ŠTRMAC

kod igrališta

25.04.2021.

nedjelja

ŠUMBER

kod doma

02.05.2021.

nedjelja

 SNAŠIĆI

kod doma

08.05.2021.

subota

NEDEŠĆINA

kod špine

09.05.2021.

nedjelja

Radno vrijeme od 10,00 do 17,00 sati

 


9.4.2021.

Akti sa 33. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja održane 25. ožujka 2021. godine

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Zapisnik sa 32. redovne sjednice Općinskog vijeća
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin za 2020. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 1. srpanj - 31. prosinac 2021. godine
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2020. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2020. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Izvršenje Programa izgradnje kapitalnih objekata predškolskog odgoja za 2020. godinu
Izvršenje Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2020. godinu
Izvršenje Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2020. godinu
Izvršenje Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja za 2020. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Sveta Nedelja za 2020. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu na području Općine Sveta Nedelja
Odluka o naknadi i drugim pravima članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja
Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Aneksa br. 5 Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin
Zaključak o dodjeli bonova

26.3.2021.

IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETA NEDELJA

Dana 25. ožujka 2021. godine održana je on line sjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja na kojoj su sve točke dnevnog reda usvojene jednoglasno.

Izvješće o radu Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin iznio je direktor društva Donald Blašković. Izvijestio je da su dostavljene kante za prikupljanje selektivnog otpada na lokaciju Cere, te će se iste distribuirati korisnicima kroz dva mjeseca, čemu prethodi sklapanje Ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Također, je naveo da je u tijeku nabava dva nova vozila za odvoz otpada za koja su sredstva osigurana preko istog fonda, što će doprinijeti prikupljanju otpada „od vrata do vrata“ i samom selektiranju otpada.

U svom izlaganju, Donald Blašković, apelirao je na žitelje Općine da glomazni otpad i otpad bilo koje druge vrste ne bacaju u prirodu već da ga besplatno odlože u reciklažno dvorište Cere, čime ćemo svi zajedno doprinijeti kvaliteti života.

Irene Franković, obnašateljica dužnosti Općinskog načelnika, podnijela je Izvještaj o radu za razdoblje 1. srpanj – 31. prosinac 2020. godine pri tome se osvrnula na izazovnu 2020. godinu zbog pandemije koronavirusa, no da je unatoč tome u posljednjem kvartalu godine započelo je dugo očekivano proširenje groblja u Nedešćini, sanacija zida ispod Place radi sigurnosti prometa, pješaka i ljudi koji žive u susjedstvu, ishođena je građevinska dozvola za Prvu fazu obnove Doma kulture „Poldrugo Valentin“, te je asfaltirana cesta u Vrećarima. Također, je navela da je Općina usprkos smanjenim prihodima redovno financirala sve programe proračuna, posebice brinući da žiteljima osigura zdravstvenu i socijalnu skrb, redovite stipendije, prijevoz učenicima i nabavku školskog pribora.

Andrea Rajković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odijela, obrazložila je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu, koji je ostvaren u visokom postotku od 86,34% i 2020. godina je završena u financijskom plusu što daje sigurnost za realizaciju predviđenih projekata u 2021. godine.

Na sinoćnjoj sjednici usvojena je i Odluka o naknadama i drugim pravima članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela kojom su naknade usklađene sa novelom Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Usvojen je i Zaključak o dodjeli bona za kupnju prehrambenih artikala u vrijednosti od 200,00 kn po korisniku povodom uskršnjih blagdana. Irene Franković, obnašateljica dužnosti Općinskog načelnika, pozvala je sve umirovljene u 2021. godini, nezaposlene starije od 50 godina i domaćice starije od 50 godina da se jave Općini radi ostvarivanja prava na bon.


24.3.2021.

Obavijest o objavljenoj dokumentaciji za Prethodno savjetovanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju 1. kata općinske zgrade u Nedešćini

Obavijest o objavljenoj dokumentaciji za Prethodno savjetovanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju 1. kata općinske zgrade u Nedešćini

Općina Sveta Nedelja, kao javni naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na rekonstrukciji 1. kata općinske zgrade u Nedešćini.

S tim u vezi obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da mogu dati svoj doprinos kvalitetnijoj pripremi i provedbi predmetnog postupka javne nabave te odabiru najkvalitetnije ponude za rekonstrukciju 1. kata općinske zgrade na način da sudjeluju u prethodnom savjetovanju koje se provodi u razdoblju od 24. ožujka 2021. godine do 29. ožujka 2021. godine, sve kako je to navedeno u Nacrtu dokumentacije o nabavi koja se, uz preostalu dokumentaciju nalazi na stranicama Elektroničkog oglasnika Javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), na linku https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
19.3.2021.

Najava 33. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja - četvrtak, 25. ožujka 2021. godine u 18:00 sati

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Poziv za 33. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluga
Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Sveta Nedelja
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2020. godinu
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2020. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa odražavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa izgradnje kapitalnih objekata predškolskog odgoja za 2020. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2020. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2020. godinu
Prijedlog Izvršenja Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja za 2020. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa javnih potreba u kulturi Općine Sveta Nedelja za 2020. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu na području Općine Sveta Nedelja
Prijedlog Odluke o naknadi i drugim pravima članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Aneksa br. 5 Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin
Prijedlog Zaključka o dodjeli bonova za uskrsne blagdane

18.3.2021.

USKRŠNJI BONOVI

USKRŠNJI BONOVI

Općina Sveta Nedelja u povodom Uskrsa dijeli blagdanske bonove svojim najpotrebitijim građanima – svim umirovljenicima, domaćicama starijima od 50 godina, nezaposlenima starijima od 50 godina i korisnicima općinskog socijalnog programa.

Bonovi će se dostavljati poštom na kućne adrese korisnika.

Radi ostvarivanja prava na blagdanski bon pozivaju se umirovljenici umirovljeni u 2021. godini, domaćice i nezaposleni koji su u 2021. godini napunili 50 godina da dostave dokaz o statusu (odrezak od mirovine, potvrdu o nezaposlenosti i sl.) u Općinu Sveta Nedelja ili na e-mail adresu info@sv-nedelja.hr. Za sve dodatne informacije obratite nam se na tel. 865-631 ili e-mail info@sv-nedelja.hr. Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja