Odluka o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Općinskog vijeća

Na temelju članka 45. Statuta Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine sveta Nedelja», broj 4/09., 1/13. i 2/13.), Općinsko vijeće općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2013. godine, donijelo je

O D L U K U

o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela

Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja

Članak 1.

Radi proučavanja općih političkih i drugih pitanja i priprema rasprave i prijedloga za odlučivanje na sjednici Općinskog vijeća, te za izvršavanje određenih zadaća od interesa za općinsko vijeće, ovom odlukom osnivaju se radna tijela Općinskog vijeća.

Radna tijela Općinskog vijeća, nakon provedene rasprave zauzimaju stajališta, odnosno utvrđuju prijedloge akata i o tome izvješćuju općinsko vijeće.

Članak 2.

Radna tijela Općinskog vijeća su komisije i odbori i to:

1. Komisija za predstavke i pritužbe građana,

2. Administrativna komisija,

3. Komisija za međuopćinsku suradnju i odnose s inozemstvom,

4. Komisija za dodjelu priznanja,

5. Komisija za društvene djelatnosti,

6. Komisija za davanje stanova u najam,

7. Komisija za provođenje natječaja za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu općine Sveta Nedelja,

8. Odbor za gospodarstvo,

9. Odbor za financije,

10. Odbor za promet,

11. Odbor za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove,

12. Odbor za zaštitu okoliša

13. Odbor za poljoprivredu i agroturizam

14. Odbor za šport.

Članak 3.

Komisija za predstavke i pritužbe građana sastoji se od predsjednika i dva člana koji se biraju iz redova vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana, te iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Članak 4.

Komisija za predstavke i pritužbe:

- raspravlja o predstavkama i pritužbama građana i neposredno poduzima odgovarajuće mjere,

- proučava predstavke i pritužbe građana radi iznalaženja uzroka zbog kojih se predstavke i pritužbe podnose,

- obavještava nadležna tijela Općinskog vijeća o problemima i predlaže im poduzimanje odgovarajućih mjera,

- ispituje, preko odgovarajućih organa i službi, predstavke i pritužbe koje se odnose na pojedinačne predmete i o tome izvješćuje podnositelja predstavke.

Članak 5.

Administrativna komisija sastoji se od predsjednika i dva člana koji se biraju iz redova vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana, te iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Članak 6.

Administrativna komisija:

- utvrđuje prijedloge za naknade i druga primanja vijećnika i općinskih dužnosnika koje bira ili imenuje Općinsko vijeće,

- utvrđuje vijećnicima prijedlog naknade neostvarene plaće i naknadu troškova u svezi s vršenjem dužnosti,

- odlučuje, u skladu s općim aktima, o naknadama i drugim primanjima vijećnika i drugih čelnika koje bira ili imenuje Općinsko vijeće.

Članak 7.

Komisija za međuopćinsku suradnju i odnose s inozemstvomsastoji se od predsjednika i četiri člana.

Članovi Komisije biraju se iz redova vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana, te iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Članak 8.

Komisija za međuopćinsku suradnju i odnose s inozemstvom:

- inicira i organizira uspostavljanje suradnje s drugim općinama i gradovima

- predlaže osnivanje zajedničkih organa, organizacija i službi

- inicira i organizira udruživanje sredstava s drugim općinama i gradovima, poduzimanje zajedničkih akcija, razmjenjivanje iskustava i ostvarivanje drugih oblika povezivanja i suradnje na polju društvenih i drugih djelatnosti.

Na polju međunarodne suradnje, a u okviru utvrđene vanjske politike i međunarodnih ugovora Komisija:

- usmjerava, koordinira i daje uputstva za rad društvenim organizacijama, trgovačkim društvima i drugim organizacijama i zajednicama u ostvarivanju njihove suradnje s odgovarajućim stranim organima i organizacijama te jedinicama lokalne samouprave i uprave stranih država

- razvija suradnju i razmatra pitanja od značaja za položaj, odnose i interese iseljenika i građana na privremenom radu u inozemstvu.

U okviru svoje djelatnosti predlaže mjere za unapređivanje i poboljšanje uvjeta međuopćinske i međunarodne suradnje i brine se o izvršavanju sklopljenih sporazuma u okviru te suradnje.

Članak 9.

Komisija za dodjelu priznanja sastoji se od predsjednika i dva člana, koji se biraju iz redova vijećnika.

Članak 10.

Komisija za dodjelu priznanja sukladno Odluci o priznanjima Općine Sveta Nedelja razmatra prijedloge za dodjelu priznanja koje podnose ovlašteni predlagatelji, sastavlja konačan prijedlog s obrazloženjem za svakog kandidata i upućuje ga Općinskom vijeću.

Članak 11.

Komisija za društvene djelatnosti sastoji se od predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz redova vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana, te iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Članak 12.

Komisija za društvene djelatnosti raspravlja po pitanjima raspoređivanja sredstava za društvene djelatnosti, kulturu i šport kroz izradu programa javnih potreba i o drugim pitanjima iz oblasti društvenih djelatnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Članak 13.

Komisija za davanje stanova u najam sastoji se od predsjednika i dva člana koji se biraju iz redova vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana, te iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Članak 14.

Komisija za davanje stanova u najam vrši bodovanje podnijetih zahtjeva za davanje stanova u najam i utvrđuje prijedlog liste prioriteta, prema Pravilniku o dodjeli stanova.

Članak 15.

Komisija za provođenje natječaja za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Općine Sveta Nedelja sastoji se od predsjednika i dva člana, koji se biraju iz redova vijećnika, i predstavnika tijela općinske uprave.

Članak 16.

Komisija za provođenje natječaja za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Sveta Nedelja utvrđuje da li je natječaj pravilno objavljen, otvara ponude, a po zaključenju natječaja utvrđuje listu redosljeda između prispjelih ponuda te predlaže Općinskom načelniku najpovoljnijeg ponuđača.

Članak 17.

Odbor za gospodarstvo sastoji se od predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz redova vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija, trgovačkih društava i udruga građana te iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Članak 18.

Odbor za gospodarstvo raspravlja o gospodarskoj situaciji na području Općine Sveta Nedelja i predlaže odgovarajuće mjere u toj oblasti.

Članak 19.

Odbor za financije sastoji se od predsjednika i dva člana koji se biraju iz redova vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija, trgovačkih društava i udruga građana, te iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Članak 20.

Odbor za financije raspravlja po pitanjima općinskog proračuna, završnog računa, o potrebama financiranja kroz proračun, o poreznoj politici, pristojbama i drugim prihodima kao i o drugim pitanjima iz oblasti financiranja i imovinsko-pravnih odnosa iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Članak 21.

Odbor za promet sastoji se od predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz redova vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija, trgovačkih društava i udruga građana.

Članak 22.

Odbor za promet:

- razmatra stanje i predlaže mjere za unapređivanje sigurnosti prometa na cestama

- potiče, organizira, koordinira i provodi aktivnosti u prometno preventivnoj djelatnosti

- daje inicijative i predlaže mjere za unapređivanje prometne kulture, jačanje discipline i odgovornosti sudionika u prometu

- potiče i ostvaruje suradnju a naročito u organiziranju i provođenju prometno preventivnih mjera i aktivnosti

- razmatra i daje mišljenja na prijedloge programa za unapređivanje sigurnosti prometa na cestama

- razmatra prijedloge mjesnih odbora u svezi prioriteta u modernizaciji cesta u nadležnosti općina

- razmatra i druga pitanja od značaja za sigurnost prometa na cestama.

Članak 23.

Odbor za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove sastoji se od predsjednika i dva člana, koji se biraju iz redova vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana, te iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Članak 24.

Odbor za urbanizam, građevinarstvo i komunalne poslove razmatra stanje u oblasti komunalne privrede (komunalna, trgovačka društva, putevi, elektrifikacija, kanalizacija, održavanje čistoće i sl.) u oblasti urbanizma, prostornog planiranja, reguliranja građenja, stambene izgradnje, korištenja stambenog prostora i predlaže odgovarajuće mjere u tim oblastima.

Članak 25.

Odbor za zaštitu okoliša ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz redova vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana, te iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Članak 26.

Odbor za zaštitu okoliša raspravlja o svim pitanjima zaštite čovjekove okoline i predlaže odgovarajuće mjere za zaštitu čovjekove okoline.

Članak 27.

Odbor za poljoprivredu i agroturizam , ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz redova vijećnika, redova poljoprivrednika te i seoskih domaćinstava koji se bave agroturizmom.

Članak 28.

Odbor za poljoprivredu i agroturizam, uređuje ciljeve i mjere poljporivredne i agroturističke politike na području Općine Sveta Nedelja, utvrđuje korisnike prava na poticaje, uređuje oblike djelovanja poljoprivrednih i agroturističkih gospodarstava, uređuje održivi razvoj i institucijske potpore.

Članak 29.

Odbor za šport ima predsjednika i šest članova, od kojih se tri biraju iz redova vijećnika, dva iz nogometnih klubova i dva iz redova boćarskih klubova sa područja Općine Sveta Nedelja.

Članak 30.

Odbor za šport, utvrđuje ciljeve i zadaće razvoja športa, aktivnosti potrebne za provedbu tih ciljeva i zadaća te predlaže nositelje razvoja i mjera kontrole njegove provedbe.

Predlaže programe stvaranja uvjeta za bavljenje športom, programe za postizavanje najboljih rezultata općinskih športaša, programe za stvaranje uvjeta za rekreativno bavljenje športom radi zaštite i poboljšanja zdravlja.

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09.)

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Općine Sveta Nedelja".

KLASA: 021-05/13-01/05

URBROJ: 2144/03-03-13-5

Nedešćina, 29. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća:

Mladen Vlačić, v.r.

Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja