Općina Sveta Nedelja

Socijalni program

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 33/01.), članka 7. stavak 12. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 73/97, 27/01, 59/01. i 82/01.), članka 29. statuta Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine Sveta Nedelja 5/01.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 30. rujna 2002. godine, donosi


SOCIJALNI PROGRAM
OPĆINE SVETA NEDELJA


  I.  OPĆE ODREDBE


Članak 1.


Ovim se Socijalnim programom (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Sveta Nedelja, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi, te postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.


Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovim Programom ne mogu se ostvarivati na teret Općine Sveta Nedelja ukoliko je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske, te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 3.


Za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovim Programom Općina Sveta Nedelja osigurava u svom Proračunu sredstva u visini od najmanje 5% svojih prihoda.

Članak 4.


Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane ovim Programom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja.

Članak 5.


Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovim Programom Općina Sveta Nedelja može temeljem ugovora povjeriti Centru za socijalnu skrb Labin.


  II.  KORISNICI SOCIJALNE SKRBI


Članak 6.


Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) određen je Zakonom o socijalnoj skrbi.

Članak 7.


Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovim Programom osiguravaju se hrvatskom državljanu koji ima prebivalište na području Općine Sveta Nedelja.

Članak 8.


Broj korisnika koji mogu ostvariti određena prava iz socijalne skrbi, odnosno određene oblike pomoći, propisanih ovim Programom može biti ograničen sredstvima Proračuna Općine Sveta Nedelja osiguranim za njegovo ostvarenje.


  III.  UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI


Članak 9.


Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovim Programa može ostvariti korisnik ukoliko ispunjava jedan ili više uvjeta:

1. Socijalni uvjet
2. Uvjet prihoda
3. Poseban uvjet
4. Podnošenje zahtjeva sa svim osobnim podacima.

1. Socijalni uvjet

Članak 10.


Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja ostvaruje jedno od prava, i to:

1. pravo na pomoć za uzdržavanje
2. pravo na doplatak za pomoć i njegu
3. pravo na pomoć i njegu u kući
4. pravo na osobnu invalidninu.

2. Uvjet prihoda

Članak 11.


Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

 • - samac do 1.100,00 kn mjesečno
 • - dvočlana obitelj do 1.600,00 kn mjesečno
 • - tročlana obitelj do 2.000,00 kn mjesečno
 • - četveročlana obitelj do 2.300,00 kn mjesečno.
 • Ako obitelj ima više od 4 člana cenzus prihoda se za svakog člana povećava za 400,00 kn.

  Prihod iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se temeljem prosječnih mjesečnih primanja ostvarenih u posljednja tri mjeseca, koja prethode mjesecu podnošenja zahtjeva.

  U prihode iz stavka 1. ovog članka ne uračunava se pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, ortopedski dodatak, osobna invalidnina, a iznos prihoda umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član obitelji.

  3. Poseban uvjet

  Članak 12.


  Poseban uvjet ispunjavaju:

  1. dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  2. dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma)
  3. dijete nezaposlenog razvojačenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 108/96.)
  4. hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu
  5. ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata 
  6. dijete ratnog i civilnog invalida rata
  7. dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

  U ostvarivanju prava utvrđenih ovim Programom, djeca, usvojenici i pastorčad osoba iz prethodnog stavka ovog članka izjednačena su.


    IV.  PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI


  Članak 13.


  Ovim se Programom utvrđuju prava iz socijalne skrbi, kako slijedi:

  1. pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

  2. pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga, i to:
  a) pravo na pomoć za podmirenje troškova utroška električne energije
  b) pravo na pomoć za podmirenje troškova utroška vode
  c) pravo na pomoć za podmirenje troškova usluge odvoza kućnog smeća
  d) pravo na osobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade

  3. pravo na besplatni boravak djece u predškolskim ustanovama

  4. pravo učenika osnovnih škola na besplatnu prehranu

  5. pravo učenika srednjih škola na besplatni javni prijevoz

  6. pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ako prava nisu ostvarena od Centra za socijalnu skrb.

  Osim prava utvrđenih u stavku 1. ovog članka, ovim se Programom utvrđuje i mogućnost pružanja drugih oblika pomoći:

  1. pomoć za nabavku opreme za invalidne i hendikepirane osobe
  2. pomoć za redovitu djelatnost udruga, organizacija i klubova invalidnih, hendikepiranih i liječenih osoba
  3. pomoć za ostvarivanje programa humanitarnih udruga
  4. druge pomoći (jednokratne novčane pomoći, pomoći za nabavku lijekova, pomoći u opskrbi vodom ...).

  Članak 14.


  Korisnik socijalne skrbi može ostvariti istodobno i više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu članka 13. ovog Programa ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturiječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovim Programom nije drugačije određeno.

  1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

  Članak 15.


  Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti:

  1. korisnik stana - najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu
  2. korisnik stana - najmoprimac (podnajmoprimac) koji plaća slobodno ugovorenu najamninu (podnajamninu) za stan u vlasništvu pravne osobe
  3. korisnik stana - najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe.

  Članak 16.


  Najmoprimac iz članka 15. stavak 1. točke 1 i 2. ovog Programa može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako ispunjava:

 • socijalni uvjet ili
 • uvjet prihoda.
 • Članak 17.


  Najmoprimac iz članka 15. stavak 1. točke 1. i 2. ovog Programa nema pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, ako:

 • stan ili dio stana daje u podnajam ili
 • on ili članovi njegove obitelji stan u cjelosti ili djelomice koriste za druge namjene.
 • Članak 18.


  Pomoć za podmirenje troškova zaštićene i slobodno ugovorene najamnine odnosno slobodno ugovorene podnajmnine nadoknađuje se najmoprimcu iz članka 15. stavak 1. točka 1 i 2 ovog Programa u visini koju odredi Općinsko poglavarstvo svojom odlukom.

  Članak 19.


  Najmoprimac iz članka 15. stavak 1. točka 3. ovog Programa može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorne najamnine ako ispunjava:

 • socijalni uvjet ili
 • uvjet prihoda.
 • Članak 20.


  Najmoprimac iz članka 15. stavak 1. točka 3 ovog Programa nema pravo na pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorene najmanine:

 • ako ugovorom o najmu ne dokaže postojanje najma (potpis na ugovoru mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika)
 • ako stan ili dio stana daje u podnajam
 • ako on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan koristi za druge namjene (u cjelosti ili djelomice).
 • Članak 21.


  Pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine nadoknađuje se na način da se najmoprimcu iz članka 15. stavak 1. točka 3. ovog Programa nadoknađuje iznos najamnine utvrđen u ugovoru o najmu a najviše do 200,00 kn mjesečno.

  Pomoć iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se, u pravilu, do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec.

  2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga

  Članak 22.


  Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga, kao dijela troškova stanovanja, obuhvaća:

  a) troškove utroška električne energije
  b) troškove utroška vode 
  c) troškove usluge odvoza kućnog smeća
  d) oslobađanje obveze plaćanja komunalne naknade.

  Članak 23.


  Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga navedenih u prethodnom članku korisnik može ostvariti ako ispunjava:

 • socijalni uvjet ili
 • uvjet prihoda.
 • Članak 24.


  Pravo na pomoć korisnik ne može ostvariti ako stan ili dio stana daje u najam odnosno podnajam ili ako se stan koristi za druge namjene.

  Članak 25.


  Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga navedenih u članku 22. ovog Programa obavlja se na način da Općina Sveta Nedelja snosi troškove ili dio troškova odnosno obavlja isplatu isporučiteljima usluga.

  a) Pravo na pomoć za podmirenje troškova utroška električne energije

  Članak 26.


  Pravo na pomoć za podmirenje troškova utroška električne energije može ostvariti korisnik iz članka 23. ovog Programa mjesečno po obitelji, u visini 50,00 kn.

  b) Pravo na pomoć za podmirenje troškova utroška vode

  Članak 27.


  Pravo na pomoć za podmirenje troškova utroška vode može ostvariti korisnik iz članka 23. ovog Programa, i to ako se radi o:

 • samcu - do 3 m3 vode mjesečno
 • dvočlanoj obitelji - do 5 m3 vode mjesečno
 • tročlanoj obitelji - do 7 m3 vode mjsečno
 • za svakog daljnjeg člana - po 2 m3 vode.
 • c) Pravo na pomoć za podmirenje troškova usluge odvoza kućnog smeća

  Članak 28.


  Pravo na pomoć za podmirenje troškova usluge odvoza kućnog smeća može ostvariti korisnik iz članka 23. ovog Programa, a troškove odvoza smeća snosi Općina Sveta Nedelja u cjelosti.

  d) Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

  Članak 29.


  Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade može ostvariti korisnik iz članka 23. ovog Programa u visini koja je propisana Odlukom o visini komunalne naknade ("Službene novine Općine Sveta Nedelja", broj 7/01.)

  3. Pravo na besplatni boravak djece u predškolskim ustanovama

  Članak 30.


  Pravo na besplatni boravak u predškolskim ustanovama (jaslicama, dječjim vrtićima) može ostvariti:

 • dijete čiji roditelji ili samohrani roditelj ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda
 • dijete poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
 • dijete nezaposlenog, razvojačenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 108/96.)
 • dijete ratnog i civilnog invalida rata
 • dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
 • dijete koje je temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb smiješteno u udomiteljsku obitelj.
 • Pravo na besplatni boravak u predškolskim ustanovama dijete korisnika prava iz ovog Programa ostvaruje samo u godini koja prethodi upisu u osnovno obrazovanje. Izuzetno pravo za cijeli period ostvaruje dijete sa psihofizičkim poteškoćama u razvoju.

  4. Pravo učenika osnovnih škola na besplatnu prehranu

  Članak 31.


  Pravo na besplatnu prehranu organiziranu u osnovnim školama može ostvariti:

 • učenik osnovne škole čiji roditelji ili samohrani roditelj ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda
 • učenik osnovne škole koji je dijete poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • učenik osnovne škole koji je dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
 • učenik osnovne škole koji je dijete nezaposlenog, razvojačenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 108/96.)
 • učenik osnovne škole koji je dijete ratnog i civilnog invalida rata
 • učenik osnovne škole koji je dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
 • učenik osnovne škole koji je temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb smiješten u udomiteljsku obitelj.
 • 5. Pravo učenika srednjih škola na besplatni javni prijevoz

  Članak 32.


  Pravo na besplatni javni prijevoz može ostvariti:

 • učenik srednje škole čiji roditelji ili samohrani roditelj ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda
 • učenik srednje škole koji je dijete poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • učenik srednje škole koji je dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
 • učenik srednje škole koji je dijete nezaposlenog, razvojačenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 108/96.)
 • učenik srednje škole koji je dijete ratnog i civilnog invalida rata
 • učenik srednje škole koji je dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
 • učenik srednje škole koji je temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb smiješten u udomiteljsku obitelj.
 • Članak 33.


  Pravo na besplatni javni prijevoz učenik srednje škole ostvaruje od početka do završetka školske godine.

  Članak 34.


  Korisnik besplatnog javnog prijevoza dužan je radi produženja odnosno nastavka korištenja besplatnog javnog prijevoza predočiti i dostaviti potrebne isprave odnosno dokaze o kojima ovisi ostvarivanje tog prava početkom svake školske godine.

  6. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

  Članak 35.


  Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako ispunjava socijalni uvjet i uvjet prihoda.

  Članak 36.


  Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra za socijalnu skrb, ili na drugi način.

  Članak 37.


  Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) ostvaruje se na način da se obitelj odnosno rodbina pokojnika oslobađa od plaćanja računa za te troškove.

  Drugi oblici pomoći

  Članak 38.


  Općina Sveta Nedelja će, ukoliko za to bude sredstava, izdvajati sredstva i za druge oblike pomoći navedene u članku 13. stavak 2. ovog Programa i to temeljem pojedinačnih pismeno podnesenih i obrazloženih zahtjeva i temeljem dostavljenih godišnjih Programa, a u visini, na način i u skladu sa zaključkom odnosno odlukom Općinskog poglavarstva Općine Sveta Nedelja.

  Članak 39.


  Sredstva za namjene iz prethodnog članka osigurat će se iz Proračuna Općine Sveta Nedelja, a na temelju zaključka odnosno odluke Općinskog poglavarstva Općine Sveta Nedelja.


    V.  NADLEŽNOST I POSTUPAK
  Članak 40.


  Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovim Programom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja.

  Članak 41.


  Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

  Članak 42.


  Zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveta Nedelja.

  Jedinstveni upravni odjel može odlučiti da se u posebnom ispitnom postupku utvrde relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinačnih prava.

  Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je hitan.

  Članak 43.


  Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se u pravilu, ukoliko ovim Programom nije drugačije određeno, do 15. u mjesecu prije početka mjeseca u kojem će korisnik započeti ostvarivanje prava.

  Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od 1. dana slijedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

  Članak 44.


  O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno pomoći propisane ovim Programom u prvom stupnju odlučuje rješenjem Jedinstveni upravni odjel, ukoliko ovim Programom nije drugačije određeno.

  O žalbi protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Istarske županije.

  Za odlučivanje o ostvarivanju ostalih prava iz članka 13. stavak 2. ovog Programa nadležno je Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja.

  Članak 45.


  U tijeku ostvarivanja prava korisnik je, u pravilu, dužan svaka tri mjeseca dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava ukoliko ovim Programom za ostvarivanje pojedinih prava nije određen kraći rok.

  Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Jedinstveni upravni odjel donijet će novo rješenje.

  Korisnik je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica, koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovim Programom, u roku od 8 dana od dana nastanka promjena.

  Korisnici mlađi od 50 godina starosti moraju se osobno javiti u JUO radi prijave, svaki prvi radni dan u mjesecu.

  Članak 46.


  Ostvarenje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovim Programom traje dok se ne promijene uvjeti koji su njime predviđeni a koji su potrebni za njegovo ostvarenje

  Članak 47.


  Općinsko poglavarstvo ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ovog Programa koriste u svrhu za koju su namijenjena.

  Na zahtjev Općinskog poglavarstva korisnik je dužan dati pismeno izvješće o korištenju odobrenih sredstava.


    VI.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


  Članak 48.


  Ovlašćuje se Općinsko poglavarstvo za tumačenje odredbi ovog Programa kao i za donošenje, u slučaju potrebe, naputka za provedbu ovog Programa.

  Članak 49.


  Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. rujna 2002. godine.

  Članak 50.


  Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Socijalni program KLASA: 021-05/98-01/6, URBROJ: 2144/03-01-98-1 od 29. travnja 1998. godine.

  Članak 51.


  Ovaj Program objavit će se u "Službenim novinama Općine Sveta Nedelja".


  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA


    KLASA: 021-05/02-01/6
    UR. BROJ: 2144/03-01-02-6
    Nedešćina, 30. rujna 2002.

  PREDSJEDNIK
  Općinskog vijeća
  Bruno Mikuljan, v.r.

  Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
   52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr